23 de març 2015

BEYONCÉ RESPON TOTES LES TEVES PREGUNTES SOBRE SEXE I RELACIONS (per SHAINA JOY MACHLUS)


Els malentesos comunicatius han estat un tema concurrent de la meva experiència en traslladar-me a un país on al principi no parlava ni gota de cap dels idiomes. Sorprenent, ho sé. Va caldre una setmana perquè una ànima caritativa m'informés que la meva quasi constant resposta de “estoy muy excitada” no era del tot apropiada a l'habitual pregunta de què pensava d'estar vivint a Catalunya. D'això ja fa quasi un any i estic començant a captar-ho, a poc a poc.

Fins ara he hagut d'aprendre a comunicar-me d'altres maneres per tal de poder expressar-me del tot (quan l'anglès no és una opció). És un procés que he acabat trobant no només important sinó també poètic. Les mans i mànigues que es fan dels recursos propis per tal de connectar amb una altra persona, encara no només sigui per un instant lluminós. Agitació de mans, dibuixar frenèticament sobre un tovalló, ús espontani de qualsevol cosa, repetició de paraules en tots els tons, velocitats i accents, ficar a la conversa a un pobre desprevingut perquè faci d'intèrpret, frases a mitges amuntegades com una casa de lego que trontolla, però que està plena de magnífics colors. L'espai lingüístic en el qual he acabat vivint aquí a Barcelona.

No obstant. Quan es tracta de les delícies de la comunicació romàntica, bé, això em costa fins i tot en el meu anglès nadiu. Malgrat que estic molt satisfeta, després de molta pràctica, amb el meu coneixement dels adverbis castellans –més, menys, a poc a poc, ràpid, aquí, allà... just aquí–, hi ha vegades que desitjo que aparegui una espècie de veu universal de la saviesa i la circumspecció, que pugui aportar respostes i veritat a les meves consultes més urgents sobre l'amor i els amants.

I aleshores recordo la clau de purpurina daurada i brillant que obre les portes cap a la llum.

Comença per B i rima amb Montse.

Beyoncé. (cua de les trompetes imaginàries de 808)

La Beyoncé ha estat responent les meves preguntes amoroses des que tenia 12 anys, vaig fer un petó a un Michael MacCarmack pigat a la piscina pública i no estava segura de com gestionar la seva subsegüent postergació. “Bills, bills, bills” de Destiny's Child fou la inspiració que necessitava (encara que era clar que no comprenia del tot del missatge monetari). ‘You triflin, good for nothing type of brother / Silly me, why haven’t I found another...’
“Tu, gandul, el tipus de tio que no val per a res / Tonta de mi, perquè no n'hauré trobat un altre...”

15 anys després, ofereixo diverses preguntes aleatòries sobre qüestions romàntiques que m'han passat pel cap més d'una vegada, cada una emparellada amb la saviesa erudita de Beyoncé –penseu que és una conversa sobre sexe amb la reina mateixa (ja que encara està en el procés de contestar els meus correus personals). Es poden fer servir a, literalment, quasi tot el món (tothom parla Beyoncé) i amb qualsevol ésser humà de qualsevol edat. Digues el que vulguis de la deessa, però no hi ha discussió sobre el seu abast global (estic segura que si hi ha vida intel·ligent allà fora, també saben qui és la Beyoncé).

Estimada Beyoncé,

La meva parella i jo (encara) no hem... què CAL que fem?‘Can you lick my skittles? / It’s the sweetest in the middle’
'Em pots llepar les natges?' / Com més al mig més dolcetes són'
"Blow"

La persona amb la qual estic sortint no s'ho curra gaire, sento que estic esforçant-me molt més que ell i que estic rebent poc a canvi. Quan cal que digui prou?‘I’m immune, you can’t get colder / You got the green light / You’re the king, right? / You’re holding up traffic / Green means go’
'Sóc immune, no pots ser més fred / Tens llum verda / Ets el rei, oi? / Estàs impedint que el trànsit flueixi/ El verd vol dir tira”
"Green Light"

Fa dos dies que no en sé res. Quin és el meu pla d'acció?‘Cause when he acts wrong / That’s when you put it on / Been on him up tight / This is your song / Hold out your back / Time to impress / Pull out your freakum dress’
'Perquè quan ell actua malament / És aleshores quan te'l poses / Posa'l nerviós / Aquesta és la teva cançó / Dóna-li l'esquena / És el moment d'impressionar / Treu el vestit que el torna boig”
"Freakum Dress"

Llença'm unes quantes idees aleatòries sobre el paper del capitalisme en la igualtat de gènere en les relacions, concretament una dissertació sobre un canvi de paradigma social gai i de tercera-onada feminista.

"Suga Mama"

Importa la mida?

"Ego"

Com puc respondre amb elegància i delicadesa quan se m'està dient que estic sent “massa sensible” o “exagerada”?

‘You ain’t never seen a fire like the one Imma start’
“Mai has vist un incendi com el que faré”
"Ring the Alarm"

Ahir a la nit va ser divertit, però ara no surt del meu llit. He de fer coses. Seré una maleducada si demano que marxi? Ara.

‘One night only, we only have 'til dawn / In the mornin' this feelin' will be gone / It has no chance goin' on’
“Només una nit, només tenim fins a l'alba / Al matí aquest sentiment haurà marxat / No hi ha cap possibilitat de continuar”
"One Night Only"

Tinc el cor total i completament trencat, un mantra per a plorar a la dutxa, si us plau?
‘And it ain’t no need to cry / I took a vow that from now on / I’m gonna be my own best friend’
“I no hi ha necessitat de plorar / M'he fet la promesa que a partir d'ara endavant / Seré la meva pròpia millor amiga”

"Me Myself and I"

Estic pencant en el camí cap a l'èxit personal i professional però no estic segura que la meva parella m'estigui seguint el ritme. Cal que afluixi i vagi al seu ritme?

‘Trying to be a star and now you messin up my cosmo’
“Estic intentant ser una estrella i ara tu m'estàs fotent cosmo en l'aire”
"Stop That!"

El meu convidat és una espècie de conill en zel sota els llençols. Massa, massa aviat, massa enèrgic. La millor i “més ràpida” solució?

‘Grab a hold, / Don’t let go / Let me know / That you ready / I just wanna / Show you now / Slow it down’
“Agafa'm / No em deixis anar / Fes-m'ho saber / Quan estiguis llest / Només vull / Ensenyar-te ara / Vés més poc a poc”
"Rocket"

Fa un temps que sortim però encara no hem tingut la xerrada sobre l'exclusivitat, encara podem veure altra gent? Alguna idea general sobre les relacions obertes?

‘Shoulda put a ring on it’
“Hauries d'haver-hi posat un anell”
"Single Ladies"

Crec que necessito que tornem a tenir la conversa d'“els homes també poden ser feministes”. Podràs suportar-ho, tio?

‘To other men that respect what I do / Please accept my shine’
“Als altres homes que respecten el que faig / Si us plau, accepteu la meva brillantor”
"Run the World"

Què vol dir que a les meves amigues no els agrada la meva parella? És raó suficient per tallar amb algú?

*Key here is the closing scene
*La clau aquí és l'escena final
"Girl"

Estàs d'acord amb el dialecte neofeminista sobre el dret d'una dona a mostrar el seu cos obertament en espais públics? Quines són les repercussions sociològiques del càstig legal als EUA per a les dones que s'exposen exterior, i per tant, interiorment? Creus que això agreuja o disminueix la paradoxa moderna de “pura puta”? O espera, és tot una metàfora?

"Partition"

---------- TEXT ORIGINAL EN ANGLÈS ----------

Beyoncé Answers all Your Sex and Relationship Questions

Miscommunication has been a running theme in my experience of moving to a country where I initially spoke zero of the languages. Surprising, I know. It took about a week for some kind soul to inform me my near constant response of ‘estoy muy excitada’ was not quite appropriate to the common question of how I’m feeling about living in Catalunya. It’s been almost a year later and I’m starting to catch on, poc a poc.

The point is, I’ve had to learn to communicate in other ways in order to express myself completely (when English is not an option). It’s a process I’ve come to feel is not only important but poetic. The reaching and stretching of one’s resources in order to connect with another person, even if for only one sparkling moment. Hands flailing, frantic napkin drawing, spontaneous prop utilizing, repeating words in any and all tones, speeds, and accents, pulling in an unsuspecting other to act as interpreter, fragmented sentences stacked upon one another like a wobbly, but magnificently colorful, lego house. The lingual space I have come to inhabit here in Barcelona.

However. When it comes to the delicacies of romantic communications, well that’s tricky for me even in my native English. Although I am very satisfied, after much practice, with my knowledge of spanish adverbs--more less slow fast here there… right there--there are times I wish for some sort of universal voice of wisdom and poise which can provide answers and Truth to all my most pressing love and lover queries.

And then I remember the shiny golden, glittery key to the gates of enlightenment.

It starts with a B and rhymes with Montse.

Beyoncé. (queue the imaginary trumpets and 808)

Beyoncé has been answering my love inquiries since I was 12, kissed a freckled Michael MacCarmack at the public swimming pool and was not sure how to handle his subsequent ignoring. ‘Bills, bills, bills’ by Destiny’s Child was all the inspiration I needed (even if I definitely didn’t comprehend the entirety of the monetary message) ‘You triflin, good for nothing type of brother / Silly me, why haven’t I found another...’

Fifteen years later, I offer various, random romantic questions which have on more than one occasion crossed my mind, all paired with Beyoncé’s sage wisdom--think of this as a sex conversation with the queen herself (since she’s still in the process of answering my personal emails). These can be used literally anywhere in the world (everyone speaks Beyoncé) with almost any human being of any age. Say what you will about the goddess, but there’s no arguing her reach is goddamn global (I feel sure if there’s intelligent life out there, they also know about Beyoncé).

Dear Beyoncé,

My partner came and I haven’t (yet)… what do we NEED to do!?
‘Can you lick my skittles? / It’s the sweetest in the middle’
"Blow"

The person I’m dating just isn’t cutting it, I feel like I’m making way more effort and getting little in return. When should I call it quits?
‘I’m immune, you can’t get colder / You got the green light / You’re the king, right? / You’re holding up traffic / Green means go’
"Green Light"

I haven’t heard from them in 2 days. What’s my plan of action?
‘Cause when he acts wrong / That’s when you put it on / Been on him up tight / This is your song / Hold out your back / Time to impress / Pull out your freakum dress’
"Freakum Dress"

Just throw me some free-form thoughts on capitalism’s role in gender equality in relationships, specifically in the discourse of a queer and third-wave feminist societal shift.
"Suga Mama"

Does size really matter?
"Ego"

How do I gracefully and delicately respond to being told I’m being ‘overly emotional’ or ‘intense’?
‘You ain’t never seen a fire like the one Imma start’
"Ring the Alarm"

Last night was fun, but now they will not get out of my bed. I’ve got things to do. Am I rude to ask them to leave? Now.
‘One night only, we only have 'til dawn / In the mornin' this feelin' will be gone / It has no chance goin' on’
"One Night Only"

I am totally and completely heartbroken, a mantra to shower wail to please?
‘And it ain’t no need to cry / I took a vow that from now on / I’m gonna be my own best friend’
"Me Myself and I"

I am taking care of business, on my path to career and personal success but I’m not sure my partner is keeping up. Should I slow down to their speed?
‘Trying to be a star and now you messin up my cosmo’
"Stop That!"

There’s a mild ‘jack-rabbit’ situation happening under my sheets with my guest. Too much too soon too ‘energetically’. Your best ‘quick’ fix?
‘Grab a hold, / Don’t let go / Let me know / That you ready / I just wanna / Show you now / Slow it down’
"Rocket"

If we’ve been dating for some time but haven’t had the exclusive talk yet, is it ok to still see other people? Any general thoughts on open relationships?
‘Shoulda put a ring on it’
"Single Ladies"


I think I need to have the ‘men can be feminists too’ conversation again. Can you take this one Bey?
‘To other men that respect what I do / Please accept my shine’
"Run the World"

What does it mean if my friends don’t like my partner? Is that reason enough to break up with someone?
*Key here is the closing scene
"Girl"

Do you agree with the neo-feminist dialect about a woman's right to show their bodies openly in public spaces? What are the sociological repercussions of legal punishment in the USA for women being outwardly, and hence inwardly, exposed? Do you believe this exacerbates or diminishes the modern paradox of the ‘pure-slut’? Or wait, is it all a metaphor?
"Partition"

Shaina Joy Machlus (periodista, col·laboradora habitual de Tom Tom Magazine i de Makers of Barcelona. Actualment està sortint amb la seva col·lecció de clàssics de la literatura russa i el seu joc de bateria.)

Fotografia de portada: Edu J. Montoya
Text: Shaina Joy Machlus
Traducció: Núria Curran
Correcció: Montse V.