12 de set. 2014

13 RAONS PER LES QUALS (PROBABLEMENT) MAI TINDRÉ UN NÒVIO CATALÀ (per Shaina Joy Machlus)


Mentre encara m’estava traient de sobre els hiverns frígids i plens de gratacels de Nova York, fa sis mesos vaig arribar a Barcelona els ulls oberts com dues taronges banyant-se en piscines on hi fa sol tot l'any, esperances de dominar tant el català com el castellà, endinsant-me a empentes en una cultura i una història tan sòlides com les seves dobles erres tot de bracet dels fantasmes d'alguns dels meus més estimats herois: Dolores Ibárruri, Lorca, Welles, Anna Murià i Romani, hosti tu... I admeto que la idea del típic català, guapo i moreno tampoc em tirava enrere a l'hora de traslladar-m’hi.

Tot i així...
Amb el poc temps que porto aquí Catalunya he aconseguit tenir una impressionant sèrie de de cites fracassades, còmiques i desconcertants. Un jardí de malentesos i lost in translations, un roser florit de “eings”. I ni tan sols tinc Tinder.

A grans trets, sóc una dona normal a les acaballes de la vintena. L'únic és que sóc americana, jueva de Nova York cosa que potser resulta ser exactament l’oposat del que és l’home català.

Evidències?
Prova núm.1: un oferiment respectuós (de generalitzacions) en forma de llista, reflexionant sobre la meva impressionant habilitat per repel·lir el cromosoma Y de Catalunya.

1. L'altra paraula “f”. Sóc feminista... Autoproclamada, absoluta, amb cabell curt i molts tatuatges.

2. No compto un missatge de whatsapp com una primera cita.

3. Gens de carn per mi des dels últims vint anys i cap intenció de canviar-ho. I no, el pernil i el peix no són verdures.

4. Estic bastant segura que sóc la dona més alta de Catalunya. Amb els meus 170cm, a Amèrica amb freqüència se'm diu baixeta (short), a Catalunya, (tots) els pantalons són shorts.

5. Donem-li la culpa al fet de créixer a base d'una dieta de comèdies romàntiques americanes, però estic convençuda que les històries d'amor no han mort. Fes-me un mixtape, fes-me sopar amb un davantal de floretes, o oblida-te'n.

6. Si un home em parla durant més d'una hora en un bar, en una festa, etc... I després em demana el meu número, espero tenir notícies seves en algun moment de les dues properes setmanes, i en algun moment abans de les 3 de la matinada. Digue'm necessitada.

7. Trobo que quasi tot és molt emocionant, molt bonic i molt entretingut. I te'n vull parlar amb molt d'entusiasme. Molaria que com a mínim fessis veure que et sents una mica igual.

8. El meu nom, Shaina, és del tot impossible de pronunciar per una llengua catalana. No Xana ni Xaina, no Xina ni Xeena. Sh-ai-na. Tant se val, Xina s'hi apropa prou.

9. M'interessa saber què sents per mi a través de la comunicació verbal i no únicament a través de telepatia mental o d'emoticones.

10. Segurament ets DJ o músic, i segurament em convidaràs a un dels teus bolos, i fins i tot em posaràs a “la llista”. Després, quan aparegui, segurament se't farà estrany i tindràs massa por per parlar amb mi.

11. Què vol dir que no t'agrada la Beyoncé?

12. Amèrica la van fundar els puritans. Nova York la va fundar Woody Allen. Som una mica estirats i molt neuròtics per allà. Cosa que vol dir que és bastant probable que la primera vegada que quedem no follis.

13. Utilitzo el meu telèfon per fer trucades de veu.


Conclusió? Una invitació per trobar-nos a mig camí. Hissem la bandera blanca del mutu acord. Et faré sopar si em promets que posaràs el meu tema preferit de Beyoncé quan punxis.

Shaina Joy Machlus (periodista, col·laboradora habitual de Tom Tom Magazine i de Markers of Barcelona. Actualment està sortint amb la seva col·lecció de clàssics de la literatura russa i el seu kit de bateria.)

---------- TEXT ORIGINAL EN ANGLÈS ----------

‏13 reasons I [probably] will never have a Catalan boyfriend

‏Still shaking off the frigid, sky-scraping winters of New York City, six months ago I arrived to Barcelona-- wide eyes swimming in pools of year-round sunshine, hopes of mastering both Catalan and Castellano, squeezing myself into a culture and history as strong as it's rolling rr's, all seated beside the ghosts of some of my greatest heroes-- Dolores Ibarruri, Lorca, Welles, Anna Muria i Romani, oh my. ...And I'll admit the idea of the stereotypical dark, handsome Catalan man didn't discourage me from relocating.

‏However.
‏Within my small time here in Catalunya I've managed to have an impressively perplexing and comical series of dating failures. A topiary of misunderstandings and lost in translations, a blossoming garden of 'huh?'s. And I don't even have Tinder.

‏By most standards I'm a normal woman in her late twenties. Except I'm an American, New York Jew-- which as it turns out may be the exact opposite to the Catalan man.

‏Evidence?
‏Exhibit A: a respectful offering [of generalizations] in list form, pondering my impressive ability to repel the Y chromosomes of Catalunya.

‏1. The other 'f' word. I'm a feminist... Self proclaimed, complete with short hair and lots of tattoos.

‏2. I don't count a whattsapp message as a first date.

‏3. No meat for me for the last twenty years and counting. And no, jamon and fish are not vegetables.

‏4. I'm quite sure I'm the tallest woman in Catalunya. Measuring in at 170 cm. In America, I'm regularly called short, in Catalunya, all pants are shorts.

‏5. Blame it on growing up on a diet of American rom-com's, but I'm convinced romance is not dead. Make me a mix-tape, cook me dinner wearing some sort of flowery apron, or forget about it.

‏6. If a man speaks to me for more than an hour at a bar, party, etc and then asks for my mobile number, I expect to hear from him sometime in the following next two weeks and sometime before 3 am. Call me needy.

‏7. I find almost everything really exciting, really beautiful, and really entertaining. And I want to tell you about them very enthusiastically. It would be cool if you at least pretended to feel similarly.

‏8. My name, Shaina, is actually impossible for the Catalan tongue to pronounce. Not Xana or Xaina, no China or Cheena. Sh-ai-na. Never mind, China is close enough.

‏9. I am interested in knowing how you feel about me through verbal communication and not solely mental telepathy or emoticons.

‏10. You are probably a DJ or a musician, and you will probably invite me to come to one of your gigs, even put me on 'the list'. Then when I show up you will probably find it strange and be too afraid to talk to me.

‏11. What do you mean you don't like Beyonce?

‏12. America was founded by Puritans. New York was founded by Woody Allen. We're a little up tight and a lot neurotic over there. Which means you're most likely not getting laid the first time we meet.

‏13. I use my telephone to make voice calls.

‏Conclusion? An invitation to meet me half way. Let's hoist the white flag of compromise.
‏I'll cook you dinner if you promise to play my favorite Beyonce song during your DJ set.

Fotografia de portada: Edu J. Montoya
Text: Shaina Joy Machlus
Traducció: Núria Curran
Correcció: Pol Camprubí

4 comentaris:

Anònim ha dit...


No sé per on et bellugues perquè jo conec uns quants nois que estarien encantats amb tu. Però... vols dir que no hauries de veure com t'adaptes tu, en lloc d'esperar que siguin o facin el que tu vols? Has viatjat a un altre pais i siguin catalans o castellans, no sé si ja ho saps diferenciar, no som americans i manjem i ens fan gràcia altres coses. O sigui, un consell que no m'has demanat: no esperis. Obre't, dona't. I gaudeis de la diferència!

Anònim ha dit...

Ets massa guay per el català mig.

Anònim ha dit...

Quin horror!!! Sembla treta d'un capítol de Sexe a NY!!! Hahahaha

Anònim ha dit...

O sigui està dient que els nois catalans no podrien sortir amb una feminista? Potser es ella qui es mou per ambients de tipusa bàsics, pèrque està pintant de bàsics els nois catalans metre que en realitat hi ha de tot, com a tot arreu.